Jo.............................................................amb DNI.....................................com a pare, mare o tutor de ............................................................del curs:................................

 

autoritzo al meu fill/a a participar a la VI Cursa Bombers Caldes de Montbui, el proper 29 de maig de 2016.

 

                                                                                                                                                                                       

 

L’organització no es fa responsable dels accidents o d’altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o desprès de la cursa.

 

L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants en la cursa per a la promoció de la mateixa. El dret de la pròpia imatge esta reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i esta regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.   Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la llei 17/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Pel sol fet de participar-hi, s’accepta les normes d’aquesta autorització, tot allò que no estigui previst queda sotmès a la decisió de l’organització.

 

 

 

Signatura pare, mare o tutor:

 

DESCARREGAR DOCUMENT


Descarga
Plantilla Inscripcions Menors Cursa Adul
Documento Microsoft Word 1.5 MB